Проект: Балансиране на Уменията

Проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ /„Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area”


Страница на проекта

E-Платформа за консултиране

Проект: Балансиране на Уменията

Проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ /„Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area”
С АКРОНИМ „Балансиране на Уменията“- “Skills Balancing”
С ДОГОВОР ЗА СУБСИДИЯ, No. B3.31.01, финансиран от Европейски фонд на регионално развитие, по Трета покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013.

И в двете страни има ограничен брой работни места, които не се заемат, тъй като кандидатстващите за тях хора не притежават нужното образование. Освен това постоянното осъвременяване на технологиите води и до нуждата от постоянното осъвременяване на уменията на хората. Целевата група на проекта е студенти и завършили, родители и хора между две работи, тъй като именно тези групи най-трудно намират работа и в последствие успяват да се установят трайно на конкретното работно място.

Целите на проекта са да се подобри образователния процес на взаимодействие между формалното и неформалното обучение, развиване на умения в областта на формалното обучение, насърчаване на ефективен достъп до продължаващо професионално обучение за възрастни, служители или кандидати за работа, млади, все още не добре квалифицирани кадри, насърчаване на инициативи, насочени към служители за техния достъп и пребиваване на пазара на труда и подобряване на преносимостта на правата на социална сигурност.

Основните дейности по проекта включват разработване на уеб сайт, организиране на информационни дни, кодиране на законодателството и институционалната рамка, сравнителен анализ и разследване на степента на хармонизация на институционалните рамки, едно изследване, едно проучване, създаване на „Харта на Уменията“ и кръстосана система за сертифициране, организиране на семинари, разработване на електронно ръководство и на мрежа за стратегиите за учене през целия живот, квалификационна рамка и два поддръжащи центъра.

Добавената стойност на проекта включва създаването на центрове за поддръжка, което ще се превърне в компонент, който ще обедини страните под една обща кауза, да привлекат предприемаческия интерес и подобряване на развитието на професионалните умения, насърчаването на нови инвестиции, които ще стимулират местната икономика и развитие и семинари за бенефициентите, които ще ги насърчават да развиват своите умения.


Полезни връзки